اختلاط سم و کود در کشاورزی

دسته بندی :

اختلاط سم و کود در کشاورزی:

اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منظور استفاده از آنها برای گیاهان مختلف صورت می گیرد، گاهی به دلیل بروز چندین بیماری مختلف و آفات گوناگون استفاده از یک سم امکان پذیر نمی باشد، بنابراین کشاورزان و باغداران برای مقابله با آنها گاهی سموم متفاوت را با فاصله زمانی معین مصرف می کنند، ولی در مواردی ممکن است اختلاط سم ها را انجام دهند و یا به منظور جبران کمبودهای غذایی گیاهان نیاز است که دو یا چند کود با هم ترکیب و یا در زمان مشترک مصرف شوند.
در اختلاط سم و کودها باید توجه داشت که کدام ترکیبات قابلیت اختلاط با یکدیگر را دارند و در صورت وجود این قابلیت، مقدار مصرف آنها هنگام مخلوط کردن دچار چه تغییری می شود، به همین دلیل توصیه می شود قبل از مخلوط کردن و مصرف آنها حتما برچسب اطلاعات سموم و جدول اختلاط پذیری سموم با یکدیگر را مطالعه کنید.

نکات مهم که در اختلاط سم باید به آنها توجه کرد:

1.سموم اسیدی با سموم قلیایی مخلوط نشوند.
2.سموم حاوی ترکیبات مسی با سایر سموم مخلوط نشوند.
3.سموم حاوی ترکیبات گوگردی با سایر سموم مخلوط نشوند.
4.اکثر کنه کش ها قابلیت اختلاط با قارچ کش ها را ندارند.
5.از مخلوط کردن سموم حشره کش با علف کش اجتناب کنید.
6.علفک کش های هورمونی مانند تو فور دی با هیچ علف کشی قابل اختلاط نیستند.
7.پس از اختلاط سم، توجه داشته باشید که ظرف حاوی دو سم نباید گرم باشد و یا رسوب کند و همچنین ظرف حاوی دو سم مخلوط شده نباید دو فاز شود و یا ایجاد کریستال یا کف کند.

اختلاط کودها:
برای اختلاط کودها با یکدیگر نیز مانند اختلاط سم، باید دقت داشت که قابلیت حل شدن داشته باشند و رسوب ندهند، با رسوب کردن کودها مواد مغذی از هم جدا شده و توسط گیاه جذب نمی شود و یا موجب گرفتگی در سیستم آبیاری می شود، برخی از کودها وقتی ابتدا به مخزن اضافه گردند بهتر حل شده و برخی دیگر برعکس زمانی که آخر اضافه می شوند قابلیت حل شوندگی بهتری دارند.

هنگام اختلاط کود باید به موارد زیر توجه کنید:

1.کودهای حاوی کلسیم نباید با کودهای حاوی سولفات و فسفات مخلوط گردند.
2.عناصر بور، روی، مس و آهن مخصوصا اگر به فرم کلاته نباشند در محلول حاوی فسفات حل نمی شوند، در نتیجه کودهای فسفر بالا نباید با کود های ریز مغذی ترکیب گردند.
3.اختلاط کودهای نیترات کلسیم و سولفات منیزیم به طور همزمان منجر به تشکیل سولفات کلسیم شده که قابلیت حل شدن پایینی دارد.
4.مصرف کود کامل و سولفات منیزیم از طریق سیستم آبیاری باید به تنهایی صورت گیرد. زیرا منیزیم موجود در سولفات منیزیم همراه فسفر موجود در کود کامل باعث تشکیل ترکیب نامحلول در آب می شود.
5.از ترکیب و مصرف همزمان نیترات کلسیم با کود کامل ممکن است ترکیب فسفات کلسیم تشکیل شود که در آب نامحلول می باشد.