برنامه کامل تغذیه برنج

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1آماده سازی برای کاشت در خزانه آبیاری(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) +(npk 20-20-20: 8 کیلوگرم)
2پنجه زنی آبیاری(npk 10-10-29: 4تا 6 کیلوگرم)+ (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)+ (کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم)
3رشد طولی هفته اول آبیاری (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)+ (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 6 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 کیلوگرم)
4هفته دوم آبیاری
محلول پاشی
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 5 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم)
5هفته سوم آبیاری(npk 20-20-20: 8 کیلوگرم) + (کود آهن : 0.5 کیلوگرم)
6آغاز تشکیل میوه هفته چهارمآبیاری(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر)
7بزرگ شدن میوه آبیاری (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم)
8هفته اول آبیاری
محلول پاشی
(npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2 لیتر)
9هفته دوم آبیاری
محلول پاشی
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 6 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم)
10هفته سوم آبیاری
محلول پاشی
(npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
(کود فسفر بالا: 1 کیلوگرم)
11هفته چهارمآبیاری
محلول پاشی
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 تا 10 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 تا 1.5 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
12هفته پنجم آبیاری(npk 10-10-29: 10 کیلوگرم)

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه برنج

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.