برنامه کامل تغذیه خیار (فضای باز)

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1پس از کاشت در زمین
(پیش از تشنگی)
آبیاری (اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم)
2پس از تشنگی
تا پیش از گلدهی
هفته اول آبیاری (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
3هفته دومآبیاری
محلول پاشی
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 5 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم)
4هفته سومآبیاری (npk 20-20-20: 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم)
5هفته چهارمآبیاری
محلول پاشی
(نیترات کلسیم: 6 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)
(فسفیت پتاسیم: 1 لیتر)
6هفته پنجمآبیاری (اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر)
7هفته ششم آبیاری
محلول پاشی
(کود آهن: 1 کیلوگرم)
(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم)
8هنگام گلدهی هفته اول آبیاری (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم)
9هنگام برداشت میوه هفته اول آبیاری
محلول پاشی
(npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2 لیتر)
10هفته دومآبیاری
محلول پاشی
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 29-10-10: 6 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم)
11هفته سومآبیاری
محلول پاشی
(npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
(کود فسفر بالا: 1 کیلوگرم)
12هفته چهارمآبیاری
محلول پاشی
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 تا 10 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 تا 1.5 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
13هفته پنجمآبیاری (npk 29-10-10: 10 کیلوگرم)
  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه خیار

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.