برنامه کامل تغذیه سیب زمینی

دسته بندی :

برنامه کامل تغذیه سیب زمینی

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح

 نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی

شماره

(اسید هیومیک پودری: 1.5 تا 2 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (npk 10-10-29: 5 کیلوگرم)

 

آبیاری   قبل از کاشت در زمین

 

1
(npk 20-20-20: 5 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم)

+ (npk 10-10-29: 5 کیلوگرم)

آبیاری هفته اول سبز شدن 2
(npk 10-10-29: 8 تا 10 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر)

(اسید آمینه: 1 لیتر) + (کلسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   3
(npk 10-50-10: 6 تا 10 کیلوگرم)+ (کود آهن: 0.5 کیلوگرم) آبیاری هفته سوم   4
 (npk 10-10-29: 5 تا 8 کیلوگرم)+ (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)

(پروروت: 1 لیتر)+(پروشات: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول رشد رویشی 5
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) آبیاری هفته دوم   6
(npk 20-20-20: 7 کیلوگرم)+ (نیترات کلسیم: 5 کیلوگرم)

(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته سوم   7
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (اسید آمینه: 1 لیتر) + (منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 5 کیلوگرم) آبیاری هفته اول آغاز گلدهی 8
(نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)

(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)+ (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   9
 (پروروت: 1 لیتر) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم) آبیاری هفته اول رشد غده 10
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) +  (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم) آبیاری هفته دوم   11
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم:  1 تا 2 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته سوم   12
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)

(کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته چهارم

 

  13

 

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه سیب زمینی

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.