برنامه کامل تغذیه سیب

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح

 نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی

شماره

100 الی 150 گرم از کودهای (npk 36-12-12) +  (npk 10-10-29)

 به همراه گوگرد و کود دامی پوسیده به ازای هر درخت

چالکود اوایل دی تا اوایل اسفند   1
(فروت ست: 1 کیلوگرم یا 2 لیتر) یا (کلات روی: 2 کیلوگرم)

(اسید هیومیک پودری: 2 تا 4 کیلوگرم)

محلولپاشی

آبیاری

اسفند یا اوایل فروردین پیش از باز شدن جوانه ها

(تورم جوانه برگ)

2
(پروشوک: 1 لیتر) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)

(اوره فسفات 0-44-18: 15 تا 25 کیلوگرم)

محلولپاشی

آبیاری

فروردین یا اردیبهشت تورم جوانه گل 3
(کلسیم بر: 1 کیلوگرم یا 2 لیتر)+(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشوک: 1 لیتر)

(npk 20-20-20: 15 تا 25 کیلوگرم)

محلولپاشی

آبیاری

  تشکیل میوه تا فندقی شدن 4
(npk 36-12-12: 15 تا 25 کیلوگرم)+ (کود آهن: 30 تا 60 گرم به ازای هر درخت بارده)

+ (نیترات کلسیم: 15 تا 25 کیلوگرم)

(پروشات: 1 لیتر) +(کلسیم: 2 لیتر)+(پروشوگر: 2 لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

  گردویی شدن و افزایش سایز تا سایز نهایی سبز 5
(کلسیم: 2 لیتر) محلولپاشی   شروع رنگ گیری 6
(سولفات پتاسیم: 15 تا 25 کیلوگرم) + (اسید هیومیک پودری: 2 تا 4 کیلوگرم) آبیاری   20 روز قبل از برداشت 7
(کلات روی: 1 کیلوگرم) + (بور: 1 لیتر) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم) محلولپاشی   پس از برداشت بار 8

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه سیب

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.