برنامه کامل تغذیه سیر و پیاز

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح

نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی

شماره

(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم)+ (npk مونوپتاسیم فسفات 34-52-0: 5 تا 6 کیلوگرم)     کاشت در خزانه  
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (npk 10-50-10: 6 تا 8 کیلوگرم) آبیاری   بعد از انتقال نشا 1
(npk 10-50-10: 6 تا 8 کیلوگرم)+ (npk 10-10-29: 3 تا4 کیلوگرم) آبیاری هفته اول بین ۴ تا ۶ برگی 2
 (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 5 کیلوگرم)

(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)

آبیاری

محلول پاشی

 هفته دوم   3
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) محلولپاشی  هفته اول بین 6 تا 9 برگی 5
 (npk 36-12-12: 7 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع) 5 لیتر

(پروشوک: 0.5 لیتر) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

 هفته دوم   7
 (npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)+ (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) آبیاری هفته اول تشکیل پیاز 8
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر)

 (کلسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   9
(سولفات پتاسیم: 10 کیلوگرم)+ (کود آهن: 0.5 کیلوگرم)

(پروشات: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته سوم   10
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) +(npk 36-12-12: 6 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کلات روی: 0.5 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول رسیدگی پیاز 11
(سولفات پتاسیم: 5 تا 6 کیلوگرم)+ (پروروت: 1 لیتر) آبیاری هفته دوم   12
  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه سیر و پیاز

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.