برنامه کامل تغذیه طالبی

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح  

نحوه مصرف

 

زمان مصرف

مرحله رشدی  

شماره

(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (فسفیت پتاسیم 1.5 تا 2 لیتر) آبیاری پس از کاشت در زمین

(پیش از تشنگی)

1
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (اوره فسفات: 6 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 کیلوگرم) آبیاری هفته اول پس از تشنگی

تا پیش از گلدهی

2
(npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر)

(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم 3
(npk 10-10-29: 10 کیلوگرم) آبیاری هفته سوم   4
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 5 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)

(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (فسفیت پتاسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته چهارم 5
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (npk 20-20-20: 10 کیلوگرم) آبیاری هفته پنجم   6
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (npk 36-12-12: 7 کیلوگرم)

(کود متعادل 17-17-17: 2 کیلوگرم) + (پروشوک: 0.5 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته ششم 7
(منو پتاسیم فسفات: 6 کیلوگرم) + (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (کود مرغی مایع: 2 لیتر) +            (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) آبیاری   بعد از گلدهی 8
(npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول هنگام درشت شدن میوه 9
(سولفات پتاسیم: 10 کیلوگرم)+ (npk 10-10-29: 8 کیلوگرم)

(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشات: 1 لیتر) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   10
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (منوپتاسیم فسفات: 8 کیلوگرم)

(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته سوم 11
(منوپتاسیم فسفات: 5 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر)

(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته چهارم   12

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه  طالبی

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.