برنامه کامل تغذیه نهال پسته

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1اسفند یا اوایل فروردین آبیاری (اوره فسفات: 10 تا 15 کیلوگرم)
2اواسط یا اواخر فروردین آبیاری (npk10-10-29: 10 تا 15 کیلوگرم)
3پس از باز شدن برگ ها نیمه اول اردیبهشت آبیاری (npk10-50-10: 15 تا 20 کیلوگرم) + (کود آهن: 1کیلو)
4نیمه دوم اردیبهشت آبیاری
محلول پاشی
(کود مرغی مایع: 5 تا 10 لیتر) + (npk 10-10-29: 15 تا 20 کیلوگرم)
(کلسیم بر: 1 کیلوگرم یا 2 لیتر) + (اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم یا 1 لیتر)
5نیمه اول خرداد آبیاری
محلول پاشی
(اوره فسفات: 10 تا 15 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
6نیمه دوم خرداد آبیاری
محلول پاشی
(npk36-12-12: 10 تا 12 کیلوگرم)
(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)
7نیمه اول تیر آبیاری
محلول پاشی
(npk10-50-10: 10 تا 12 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
8نیمه دوم تیر آبیاری
محلول پاشی
(سولفات پتاسیم: 8 تا 12 کیلوگرم)
(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشوک: 1 کیلوگرم)
9نیمه اول مرداد آبیاری
محلول پاشی
(کود مرغی مایع: 5 تا 10 لیتر) + (npk36-12-12: 8 تا 10 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
10نیمه دوم شهریور
یا نیمه اول مهر
آبیاری
محلول پاشی
(سولفات پتاسیم: 10 تا 15 کیلوگرم)
(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه پسته

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.