برنامه کامل تغذیه هلو و شلیل

دسته بندی :

(قابل استفاده برای اکثر هسته داران)

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1اوایل دی تا اوایل اسفند چالکود 100 الی 150 گرم از کودهای (npk 36-12-12) + (npk 10-50-10) + (npk 10-10-29) به همراه گوگرد و کود دامی پوسیده به ازای هر درخت
2پیش از باز شدن جوانه ها اسفند یا اوایل فروردین آبیاری
محلول پاشی
(اوره فسفات: 15 تا 20 کیلوگرم)
(فروت ست: 1 کیلوگرم یا 2 لیتر)
3پس از تشکیل میوه تا فندقی شدن میوهاردیبهشت آبیاری
محلول پاشی
(اسید هیومیک مایع: 15 تا 20 لیتر) + (npk 20-20-20: 15 کیلوگرم)
(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)
4نیمه اول خرداد آبیاری
محلول پاشی
(کود مرغی مایع: 10 لیتر) + (npk 10-10-29: 15 تا 20 کیلوگرم)
(کلسیم: 1 تا 2 لیتر)
5نیمه اول تیرآبیاری
محلول پاشی
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0 : 10 کیلوگرم)
(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشوگر: 1 لیتر)
6رنگ گیری نیمه دوم تیر یا
نیمه اول مرداد
محلول پاشی(کود پتاسیم بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشوگر: 1 لیتر)
7پس از برداشت بارآبیاری
محلول پاشی
(سولفات پتاسیم: 15 تا 20 کیلوگرم)
(کود پتاسیم بالا: 1 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم) + (پروشوک: 0.5 تا 1 لیتر)

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه هلو و شلیل

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.