برنامه کامل تغذیه هندوانه

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح

 نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی

شماره

(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (فسفیت پتاسیم 1.5 تا 2 لیتر) آبیاری   پس از کاشت در زمین 1
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 20-20-20: 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم) آبیاری هفته اول پس از تشنگی

تا پیش از گلدهی

2
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (npk 10-50-10: 6 تا 8 کیلوگرم)

(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   3
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (اوره فسفات: 5 کیلوگرم) + (فسفیت پتاسیم: 2 لیتر) آبیاری هفته سوم   4
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 6 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)

(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (فسفیت پتاسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته چهارم   5
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (npk 36-12-12: 5 تا 6 کیلوگرم) آبیاری هفته پنجم   6
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 7 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم)

(کود متعادل 17-17-17: 2 کیلوگرم) + (پروشوک: 1 لیتر) + (کلسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته ششم   7
(منو پتاسیم فسفات: 8 کیلوگرم) آبیاری هفته اول هنگام گلدهی 8
 (کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم) آبیاری هفته دوم   9
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول هنگام درشت شدن میوه 10
(سولفات پتاسیم: 10 کیلوگرم)

(کود نیتروژن بالا: 2 کیلوگرم) + (پروشات: 1 تا 2 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   11
(منو پتاسیم فسفات: 8 کیلوگرم)+ (npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)

(کود پتاسیم مایع: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته سوم   12
(npk 36-12-12: 5 تا 6 کیلوگرم) + (کود آهن: 1 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته چهارم   13

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه هندوانه

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.