برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی (فضای باز)

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1پس از کاشت در زمین
(پیش از تشنگی)
آبیاری(اسید هیومیک پودری: 1.5 تا 2 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (npk 10-50-10: 5 کیلوگرم) +(فسفیت پتاسیم: 1.5 تا 2 لیتر)
2پس از تشنگی تا پیش از گلدهیهفته اول آبیاری (npk 20-20-20: 5 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم)
3هفته دومآبیاری
محلولپاشی
(npk 29-10-10: 8 تا 10 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر)
(اسید آمینه: 1 لیتر) + (کلسیم: 1 لیتر
4هفته سوم آبیاری
محلولپاشی
(کود مرغی مایع: 3 تا 5 لیتر)+ (npk10-10-29: 5 تا 8 کیلوگرم)+ (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)
(پروشات: 1 لیتر)
5هفته چهارمآبیاری(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (کود مرغی مایع: 5 لیتر)
6هفته پنجمآبیاری
محلولپاشی
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)
(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)+ (کلات روی: 1 کیلوگرم)
7آغاز گلدهی هفته اول آبیاری(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
8هفته دومآبیاری(کود مرغی مایع: 5 لیتر) + (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم)
9پس از تشکیل میوه (درشت شدن) و پیش از رنگ گیری هفته اول آبیاری
محلولپاشی
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2 لیتر)
10هفته دوم آبیاری
محلولپاشی
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 کیلوگرم) +(نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)
(پروشات: 1 لیتر) + (اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)
11هنگام رنگ گیری

تا رسیدن کامل میوه
هفته اول آبیاری
محلولپاشی
(npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)+ (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 10 کیلوگرم)

(کود پتاسیم بالا: 1 کیلوگرم) + (پتاسیم مایع: 1 لیتر) + (پروشوک: 0.5 لیتر)
12پس از برداشت چین اول هفته اول آبیاری
محلولپاشی
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 10 کیلوگرم)
(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.