برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی (فضای باز)

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح  نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی شماره
(اسید هیومیک پودری: 1.5 تا 2 کیلوگرم) + (پروروت: 2 لیتر) + (npk 10-50-10: 5 کیلوگرم) +(فسفیت پتاسیم: 1.5 تا 2 لیتر) آبیاری   پس از کاشت در زمین

(پیش از تشنگی)

1
 (npk 20-20-20: 5 تا 8 کیلوگرم) + (کود آهن: 0.5 کیلوگرم) آبیاری هفته اول پس از تشنگی

تا پیش از گلدهی

2
(npk 29-10-10: 8 تا 10 کیلوگرم)+ (کود مرغی مایع: 5 لیتر)

(اسید آمینه: 1 لیتر) + (کلسیم: 1 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته دوم   3
(کود مرغی مایع: 3 تا 5 لیتر)+ (npk10-10-29: 5 تا 8 کیلوگرم)+ (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)

(پروشات: 1 لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

هفته چهارم   4
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (کود مرغی مایع: 5 لیتر) آبیاری هفته پنجم   5
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) +  (نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 1 کیلوگرم)

(کود فسفر بالا: 2 کیلوگرم)+ (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته هشتم   6
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (پروروت: 1 لیتر) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم) آبیاری هفته اول آغاز گلدهی 7
(کود مرغی مایع: 5 لیتر) +  (نیترات کلسیم: 8 کیلوگرم) آبیاری هفته دوم   8
(اسید هیومیک پودری: 1 کیلوگرم) + (npk 10-50-10: 8 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 تا 1 کیلوگرم) + (کلسیم:  1 تا 2 لیتر)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول پس از تشکیل میوه (درشت شدن) و پیش از رنگ گیری 9
(منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 8 کیلوگرم) +(نیترات کلسیم: 7 کیلوگرم) + (کلات منیزیم: 2 کیلوگرم)

(پروشات: 1 لیتر) + (اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 0.5 کیلوگرم) + (کلات روی: 1 کیلوگرم)

آبیاری

 

محلولپاشی

هفته دوم

 

  10
 

(npk 36-12-12: 10 کیلوگرم)+ (اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (منوپتاسیم فسفات 34-52-0: 10 کیلوگرم)

(کود پتاسیم بالا: 1 کیلوگرم) + (پتاسیم مایع: 1 لیتر) + (پروشوک: 0.5 لیتر)

 

آبیاری

 

محلولپاشی

 

هفته اول

 

هنگام رنگ گیری

 تا رسیدن کامل میوه

11
(اسید هیومیک مایع: 5 لیتر) + (npk 10-10-29: 10 کیلوگرم)

(اسید آمینه: 0.5 کیلوگرم) + (کود میکرو کامل: 1 کیلوگرم)

آبیاری

محلولپاشی

هفته اول پس از برداشت چین اول 12

 

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.