چگونه عناصر محلول پاشی شده توسط گیاهان جذب می شوند؟

دسته بندی :

چگونه عناصر محلول پاشی شده توسط گیاهان جذب می شوند؟

عناصر غذایی معدنی، مرتبا بین موجودات زنده و محیط زندگیشان در گردش هستند، جذب و اسیمیلاسیون مواد معدنی بوسیله گیاهان مرحله‌ای کلیدی در چرخش مواد معدنی در داخل بیوسفر است، ورود عناصر غذایی معدنی به بیوسفر، از طریق سیستم ریشه گیاهان صورت می‌گیرد، بنابراین گسترش زیاد سطح ریشه و نیز توانایی ریشه در جذب غلظت های مختلف مواد غذایی معدنی خاک در فرایند جذب عناصر بسیار موثر هستند.
منطقه جذب مواد معدنی در گیاهان:
جذب مواد محلول در خاک، در جلبک ها بوسیله کلیه سلول ها و در گیاهان عالی، حتی در نمونه‌هایی از آن ها که در آب زندگی می‌کنند، بوسیله ریشه‌ها و به کمک تارهای کشنده صورت می‌گیرد، گیاهان انگل که مکینه‌های خود را در سلولهای گیاه میزبان وارد کرده و مواد غذایی خود را از این راه تامین می‌کنند از این قاعده مستثنی هستند.

سه مکانیسم مهم در انتقال عناصر غذایی از خاک به سطح ریشه دخالت دارند:
1. جریان انبوه یا حرکت توده‌ای Mass Flow
2. انتشار یا پخشیدگی Diffusion
3. تبادل تماسی

شکل واقعی عناصر در هنگام جذب:
عناصر موجود در محیط غذایی خاک پس از یونیزاسیون جذب گیاهان شده و اشکال فلزی آنها به همان صورت مورد استفاده گیاهان قرار نمی‌گیرند، مثلا اگر احتیاجات گیاهان را نسبت به پتاسیم مورد توجه قرار دهیم این احتیاجات بوسیله کاتیون های پتاسیم تامین می‌شود که از تفکیک یونی KCl بوجود می‌آید، یون ها جذب ذرات کلوئیدی موجود در محیط خاک شده به صورت رونشینی در سطح خارجی آنها قرار می گیرند، در این صورت مبادله یون بین ذرات کلوئیدی مختلف انجام پذیر بوده و این یونها می‌توانند تدریجا از ذرات کلوئیدی جدا شده و وارد ساختمان گیاه شوند.

زمان مورد نیاز برای جذب 50درصد عناصر غذایی بعد از محلول پاشی برگی به درون بافت گیاه:
نیتروژن : نیم ساعت تا 2 ساعت
فسفر : 5 تا 10روز
کلسیم : 1تا 2 روز
منیزیم : 2تا5 روز
گوگرد : 8 روز
روی : 1تا 2 روز
منگنز : 1 تا 2 روز
مولیبدن : 10 تا 20 روز
آهن : 10 تا 20 روز
پتاسیم : 10 تا 24 ساعت