برنامه کامل تغذیه طالبی

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه سیب

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه هندوانه

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح  نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری: 1[...]

برنامه کامل تغذیه هلو و شلیل

(قابل استفاده برای اکثر هسته داران) (برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف[...]

برنامه کامل تغذیه نهال پسته

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اوره فسفات: 10 تا 15[...]

برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی (فضای باز)

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح  نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری:[...]

برنامه کامل تغذیه طالبی

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح  نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری: 1[...]

برنامه کامل تغذیه سیر و پیاز

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری: 1[...]

برنامه کامل تغذیه سیب زمینی

برنامه کامل تغذیه سیب زمینی (برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح  نحوه مصرف  زمان مصرف مرحله[...]

برنامه کامل تغذیه خیار (فضای باز)

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح  نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری: 1[...]

برنامه کامل تغذیه خربزه

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اسید هیومیک پودری: 1[...]

برنامه کامل تغذیه پسته

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح   نحوه مصرف   زمان مصرف مرحله رشدی   شماره 150 گرم از کودهای[...]

برنامه کامل تغذیه برنج

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح   نحوه مصرف   زمان مصرف مرحله رشدی   شماره (اسید هیومیک[...]

برنامه کامل تغذیه بادام

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره (اوره فسفات: 15 تا 20[...]

برنامه کامل تغذیه انگور

  (برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری شرح نحوه مصرف زمان مصرف مرحله رشدی شماره 150 گرم  از کودهای[...]