آخرین مقاله روز

اصول هرس و تربیت در گیاهان

اصول هرس و تربیت در گیاهان رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرایط محیطی و یا دستکاری در خود گیاه می‌توان تنظیم کرد، برای رسیدن به چنین تغییراتی در گیاه از روش‌های فیزیکی مانند هرس کردن (Pruning) استفاده می‌شود، هرس کردن یا حذف قسمت‌هایی (جوانه، شاخه، برگ و […]

مشاهده

اصول هرس و تربیت در گیاهان

اصول هرس و تربیت در گیاهان رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرایط محیطی و یا دستکاری در خود گیاه می‌توان تنظیم[...]

سه نکته مهم در احداث باغ

سه نکته مهم در احداث باغ از آنجایی که درختان میوه عمر نسبتاً زیادی دارند و چندین سال زمین را اشغال و در آن رشد و[...]

دلایل لکه سیاه سیب

بیماری لکه سیاه سیب (اسکب) – معرفی لکه سیاه سیب (Apple Scab) یکی از بیماری های شایع درختان سیب است که توسط قارچی به[...]

انواع پیوند زدن در گیاهان

پیوند زدن در گیاهان پیوند زدن روشی است که توسط آن بخشی از یک گیاه بر روی بخشی از گیاه دیگر متصل می‌شود، باید[...]

بهترین زمان محلول پاشی

محلول پاشی محلول پاشی روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ می باشد، بعضی از گیاهان آبزی و جلبک[...]

اختلاط سم و کود در کشاورزی

اختلاط سم و کود در کشاورزی: اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منظور استفاده از آنها برای[...]