برنامه کامل تغذیه طالبی

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه سیب

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه هندوانه

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه هلو و شلیل

(قابل استفاده برای اکثر هسته داران) (برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط[...]

برنامه کامل تغذیه نهال پسته

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه گوجه فرنگی (فضای باز)

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه ملون

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه سیر و پیاز

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه سیب زمینی

برنامه کامل تغذیه سیب زمینی (برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال[...]

برنامه کامل تغذیه خیار (فضای باز)

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه خربزه

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه پسته

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه برنج

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه بادام

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]

برنامه کامل تغذیه انگور

(برای یک هکتار) ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری   داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه[...]